Palawan scholen Winigit

Iglesia Filipina Independiente: Winigit

 In 1983 arriveerde een tweede priester, Father Saturnino Torres,  op het eiland Palawan. Hij werd de collega van Father Nabua, die vanaf 1957 als enige priester van de IFI op het eiland Palawan werkzaam was. Hij kwam mee met de stroom van migranten die andere, overbevolkte, eilanden hadden verlaten om zich op het schaars bevolkte Palawan te vestigen.

 

 

Bezoek aan Winigit 2002
Van links naar recht: twee nederlandse jongeren, bisschop Estrella,
Melanesian brother, Aartsbisschop Vercammen, Nico Sarot.

 

Winigit

Werkte Fr. Nabua in het midden van het eiland gelegen stadje Narra, Fr. Torres vestigde zich in het noorden in het dorp Winigit. Hier bouwde hij eigenhandig een kerk en  eveneens een Highschool, die de naam kreek Northern Palawan Christian Institute (NPCI). Het benodigde bedrag kwam uit de eigen zak. De vrouw van de pastoor had jarenlang in het Midden-Oosten als verpleegkundige gewerkt en het daar verdiende geld werd gebruikt voor het bouwen van het schooltje. In  1993 bezocht de toenmalige voorzitter van de Missie samen met zijn echtgenote Palawan. Dit omdat de bisschop van Antique en Palawan om ondersteuning van de Missie had gevraagd bij de opbouw van het kerkelijk werk op het eiland. In 1994 werd Palawan een missiebisdom en kreeg een eigen bisschop in de persoon van Leon Estrella, een uit Antique afkomstige priester.

 

De scholen

Het schooltje in Winigit was in de loop van de jaren bouwvallig geworden en er was dringend behoefte aan een nieuw en ook groter gebouw. Hiertoe werd hulp gevraagd aan de ‘Wilde Ganzen’ de oecumenische organisatie die zich inzet voor vele projecten, wereldwijd.

 

 

De nieuwe basissschool

Zij zegde hulp toe als er binnen de Oud-Katholieke Kerk ook een inzamelingsactie zou plaatsvinden. Het gevolg was dat de beide oud-katholieke parochies van Velsen een grote actie hielden onder de gehele bevolking. Het ingezamelde bedrag werd door de Wilde Ganzen aangevuld tot het benodigde bedrag. In 1994 kwam de bouw van de nieuwe Highschool gereed. Het gevolg was dat het leerlingental van 85 in 1994 elk jaar toenam. Vandaag meer dan 200.

 

<foto nog toevoegen indien aanwezig>

Palawan, de feestelijke opening van de nieuwe Highschool in Winigit

  

Fr. Torres wilde echter meer en kwam met het plan om nu een technische school te bouwen om zo de kinderen, vrijwel allemaal afkomstig uit boerenfamilies, ook een praktische opleiding te kunnen aanbieden.

Opnieuw wilde de Wilde Ganzen meewerken aan het project. De inzamelingsactie werd dit keer in de Egmonden gehouden door de zgn. Oecumenische Vasten Actie van de gezamenlijke Egmondse kerken. De opbrengst werd door de Wilde Ganzen verdubbeld.
Deze school kwam in 1997 gereed.

 

In 2003 werd door de Egmonden, opnieuw met behulp van de Wilde Ganzen geld ingezameld voor de bouw van een basisschool. Deze werd in 2004 gerealiseerd.

 

Dit betekent niet dat alles probleemloos verloopt. Het grootste probleem is dat de bevolking te arm is om een redelijke hoeveelheid schoolgeld te betalen. Er is een kleine subsidie van de overheid maar het blijft een gevecht om de scholen draaiende te houden.

Bufferfonds

Om de salarissen op tijd te kunnen uit te betalen werd het ‘Bufferfonds” gesticht, waar de Missie geld onderbracht om regelmatige uitbetaling van de salarissen te garanderen. Het Fonds wordt aangevuld met de meestal te late, overheidssubsidie. Gezegd moet worden dat het fonds uitstekend functioneert.

 

In 2006 werd, – het wordt eentonig- opnieuw in de Egmonden en weer net hulp van de Wilde Ganzen, geld ingezameld om een leslokaal met computers in te richten en voldoende lesmateriaal aan te kopen.

 

Concluderend kan gesteld worden dat de scholen uitstekend functioneren, maar dat de financiële situatie precair blijft. De Missie heeft toegezegd het geheel te blijven ondersteunen, gezien de belangrijkheid van goed onderwijs. Verheugend is dat een school in Hilversum van plan is de scholen te adopteren.

In de loop van de jaren zijn verschillende groepen Nederlandse oud-katholieken op bezoek geweest in de Filippijnen om nader kennis te maken met de IFI. Onderdeel van deze bezoeken is altijd een rondreis op Palawan waarbij ook de scholen bezocht worden.