Overige projecten Filippijnen

Centennial

In 2002 vierde de Filippijnse Onafhankelijke kerk haar 100-jarig bestaan. Dit werd op zeer grootse wijze gevierd met een eucharistieviering in de openlucht waarbij duizenden leden van de kerk aanwezig waren. Ook vertegenwoordigers uit de oecumene en van kerken waarmee de IFI volledige kerkelijke gemeenschap heeft waren aanwezig. Vanuit de Oud-Katholieke Kerken was de Aartsbisschop van Utrecht aanwezig met echtgenote, de voorzitter van de Missie St. Paulus, eveneens met echtgenote, en een flinke groep Nederlandse jongeren. Uit Zwitserland kwam een delegatie van Partner Sein, de oud-katholieke missionaire –en diaconale organisatie van de Christ-Katholische Kirche.Tijdens de viering overhandigde de Aartsbisschop namens de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht een cheque van USA $ 25.000,- aan de Obispo Maximo als bijdrage voor het op te richten pensioenfonds van de IFI.Voorafgaande aan de viering werd een driedaagse Conferentie gehouden met gasten uit de oecumene en verwante kerken.

 

Centenial Bible IFI 2002

 

Centennial Bible

In 2002 verscheen ook de Centennial Bible in een oplage van 30.000 exemplaren. De Bijbel werd uitgegeven in de vier  meeste gesproken talen van de Filippijnen; Tagalog, Ilongo Ilokano en Cebuano. Het bijzondere van deze uitgave is dat bij de Bijbel de belijdenisgeschriften van de IFI en een kort overzicht van haar geschiedenis is bijgebonden. Het geheel werd uitgegeven door de Philippine Bible Society en de zeer aanzienlijke kosten werden gedragen door het Nederlands Bijbelgenootschap. De Missie bemiddelde in dit project, zowel in de contacten met de IFI, beide Bijbelgenootschappen, als in het op gang houden van het vele jaren durende proces.

 

Bibliotheek St. Paul’s Theological Seminary

De theologische opleiding binnen de IFI heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. De eerste geestelijken waren allen afkomstig uit de Rooms-katholieke Kerk en goed opgeleid. De uit eigen kring afkomstige priester-kandidaten werden later individueel opgeleid door hun bisschop. Maar de vraag naar priesters was door de snelle groet van de IFI niet bij te houden. Gevolg was dat de opleiding minimaal werd. Dit heeft de kerk in de jaren tussen 1902 en W.O. II geen goed gedaan..In 1960 werd er tussen de Episcopale kerk van de VS en de IFI een overeenkomst van Full Communion gesloten. Een van de positieve gevolgen was de samenwerking op het gebied van theologische onderwijs. De IFI- studenten konden gaan studeren aan het Episcopaalse St. Andrew’s Seminary in Quezon City, Metro Manila.

Theologiestudenten van het St. Paul’s Seminary.

Een uitstekend seminarie, waar in de beginjaren docenten uit de VS werkzaam waren. De volgende stap was het stichten van eigen seminaria. In Iloilo City op het eiland Panay werd in La Paz naast het kerkgebouw een seminarie gesticht. Het gebouw was eigenlijk bedoeld als boarding house voor studenten van het platteland, die aan een van de vele universiteiten en Colleges in Iloilo City studeren. Maar de parochie was bereid dit gebouw af te staan aan het seminarie. In 2009 kwam hieraan een einde toen werd besloten het seminarie te verplaatsen naar het naburige eiland Guimaras. Daar was reeds een gebouw, dat oorspronkelijk in gebruik was als centrum voor allerlei opleidingen en cursussen..
De bibliotheek van het seminarie was ronduit slecht te noemen. Een van de gastdocenten dr. Peter-Ben Smit gaf een niet mis te verstaan oordeel over de aanwezige boeken. In 2007 vierde de Missie St. Paulus haar veertig jarig bestaan als ‘Bisschoppelijk Commissie’. Besloten werd actie te voeren voor de kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van de seminariebibliotheek. Het binnengekomen bedrag werd aangevuld tot € 10.000,- en overgemaakt naar het seminarie.

 

Daarnaast kent de IFI nog een tweede seminarie ACTS (Aglipay Central Theological Seminary) op het eiland Luzon in de stad Urdaneta. Dit seminarie is groter dan St. Paul’s, heeft een goede bibliotheek en diverse gebouwen. De rector Fr. Terry Revollido is dan ook een expert in fundraising.

 

Nederlandse oud-katholieken voor de ingang van ACTS, Luzon, 2005

De beide seminaria streven er naar erkend te worden door het verband van Theologische Hogescholen in Zuidoost Azië. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en een goede bibliotheek hoort daarbij krijgt men het recht erkende masters-opleidingen aan te bieden.

Genoemd moet worden dat sinds 2002 met grote regelmaat gastdocenten uit verschillende oud-katholieke kerken les geven aan een van beide instellingen  Ook dit is een teken van een steeds groter wordende betrokkenheid op elkaar van beide kerkgemeenschappen.

 

Noodhulp – Antique

In juni 2008 trof een vloedgolf een groot gedeelte van de kust van de provincie Antique op het eiland Panay. De bisschop van Antique Leon Estrella vroeg de Missie om te helpen. Landbouwgrond was beschadigd, vee verdronken en vele huizen verwoest. Een groot gedeelte van de bevolking was dakloos geworden. Ook een aantal kerken en kapellen van de IFI waren zwaar beschadigd.
Aangezien hulp bij een dergelijke ramp de financiële krachten van de Missie ver te boven gaat werd om medewerking van Kerkinaktie/ICCO gevraagd. Gezamenlijk optreden was wenselijk. Ook de eigen diaconale organisatie van de OKKN, SIOH/Diakonaal Bureau sprong bij. Daardoor kon bijna € 25.000,- ter beschikking worden gesteld. In eerste instantie werd noodhulp geboden aan de daklozen. Ook werden huizen gerepareerd of opnieuw opgebouwd. Daarna was het noodzakelijk een bron van inkomsten te genereren voor degene die alles kwijt waren. Besloten werd de meest getroffen families een koe, een paar geiten of eenden te geven. Zodat men een nieuwe start kon maken  hoe bescheiden ook. In een later stadium kwam nog een bedrag van € 5.000,- binnen van het Elisabeth Gasthuis te Culemborg. Ook dit werd gebruikt voor noodhulp, alsmede reparaties aan een aantal kerken.

 

Noodhulp -Luzon

In 2009 trof een zware tyfoon het eiland Luzon. Een steeds terugkerend verschijnsel, maar deze keer was het wel heel heftig. De leiding van de IFI deed een verzoek tot hulp uitgaan naar de oud-katholieke zusterkerken. In vrijwel alle landskerken is actie gevoerd voor deze hulp. Vanuit Nederland kon een bedrag van € 12.5000,- worden overgemaakt, bestaande uit een gift van de Missie en de opbrengst van een landelijk gehouden collecte.