Palawan Rijstbank

Iglesia Filipina Independiente: Rijstbank Palawan

 

Doel van het project

1. Landloze boeren een stuk grond ter beschikking te stellen om te bewerken en van te leven.

2. Mensen in perioden van schaarste rijst ‘te lenen‘ om hen zo uit de handen van woekeraars te houden

3. Het bisdom op de lange termijn inkomsten te verstrekken

 

Rijstbankproject Palawan

 

Ongelijkheid

Op Palawan kregen de eerste migranten van de regering gratis grote stukken land. Zij, die later kwamen kregen minder en de laatsten helemaal niets meer. Zij die over grote stukken beschikten hadden geen geld genoeg om alles te bewerken en een deel bleef vaak braak liggen. En dat terwijl anderen te weinig of helemaal niets hebben.

 

Het bisdom huurt

Het bisdom pacht (huurt) met ondersteuning van de samenwerkende oud-katholieke hulporganisaties voor een aantal jaren de braakliggende grond. Daarop mogen landloze boeren rijst verbouwen. Op deze grond kunnen soms twee soms drie oogsten per jaar worden binnengehaald. Genoeg om ruim van te leven. Het bisdom stelt tevens het eerste jaar zaaigoed, ossen en ploegen ter beschikking.

 

Woekeraars

Als tegenprestatie geven de boeren 25 % van de opbrengst van de oogst aan de ‘rijstbank’. De rijstbank wordt gebruikt om mensen uit de handen van woekeraars te houden. Want vlak voor de nieuwe oogst is de rijst schaars en de prijs hoog. Waar mensen geen rijst meer hebben moeten zij geld lenen om voedsel te kunnen kopen. Een woekeraar vraag rentes van 50 – 100%. Hier biedt het bisdom uitkomst. Men kan rijst lenen van het bisdom tot de nieuwe oogst er is. Zij die lenen betalen terug in rijst tegen een redelijke rente.
De nieuw gestarte rijstbanken beschikken in de verschillende dorpen over een opslagruimte. Er is een administrateur die alles bijhoudt

 

Het bisdom ‘op eigen benen’.

De hulp van de oud-katholieke organisaties dient eindig te zijn. Een goed functionerend bisdom dient zichzelf te bedruipen. Maar dit ideaal staat nog ver van de werkelijkheid. Bisschop Estrella schreef:’ De mensen zijn zo arm dat ze verwachten dat de kerk hen helpt in plaats van andersom’. De hoop is echter dat de rijstbank op de lange termijn zoveel rijst overhoudt dat een deel verkocht kan worden ten behoeve van het bisdom.

 

Problemen

Hoe mooi het plan ook is het kent ook zijn schaduwkanten. Men wordt geconfronteerd met misoogsten. Ook zijn er mensen die geen lid zijn van de IFI en willen toetreden. Maar in het dorp zijn er dan geluiden dat dit is om deelnemer in het project te kunnen worden. De pastoor zit daarbij soms tussen twee vuren. Ook gebeurt het dat de landeigenaar na afloop van de termijn de pacht buiten proportioneel wil verhogen.

Geconfronteerd met deze problemen is besloten het project op het huidige niveau te handhaven. Waar het goed functioneert blijft het in stand. Maar er wordt niet gezocht naar uitbreiding.

 

Nieuwe opzet

Om vooral het bisdom inkomsten te geven, alsmede op landbouwgebied  ‘ er te zijn’ voor de agrarische bevolking werd een nieuw plan ontwikkeld. De aankoop van eigen land om daar een modelboerderij op te vestigen. De verwezenlijking van dit nieuw project heeft vele jaren geduurd. Met name op juridisch gebied bleek het traject moeizaam en langdurig te zijn.Een complicerende factor was het vertrek van bisschop Estralla in 2003. Hij werd gekozen tot nieuwe bisschop van het grote bisdom Antique op het eiland Panay.
Hoewel een van de pastoors, Fr. BenYybera tot vicaris-generaal, werd benoemd, viel toch de drijvende kracht achter vele projecten weg. Sindsdien zijn er wel enkele kandidaat-bisschoppen voor Palawan voorgedragen, maar het probleem blijkt toch de honorering van een nieuwe bisschop te zijn voor dit zeer arme bisdom.

 

Palawan Development Center

In mei 2008 werd het Diocese of Palawan Development Center of IFI Inc. opgericht. In het bestuur zitten niet alleen kerkleden van het bisdom maar ook een vertegenwoordiger van de landelijke kerk. In Narra is zeven hectaren land gevonden. Een deel is rijstland, een deel geschikt voor groenten en een deel voor vruchtbomen. Ook is er een terrein beschikbaar waar men zich wil bezighouden met de geitenhouderij.Het bestuur van de Missie ging eerst op zoek naar deskundig advies voordat zij het groene licht wilde geven. Een in de Filippijnen wonende Nederlandse deskundige op het gebied van agrarische projecten, Jos Bonnemaijer, bezocht begin maart 2009 ons land om de zaak met het bestuur van de Missie te bespreken. Hij bezocht vervolgens samen met een andere deskundige het project in Narra. Op grond van zijn adviezen werd besloten tot aankoop van het land. Onze adviseur legde ook contacten met de afdeling landbouw van de Universiteit van Palawan en een organisatie in Narra. Er blijkt op advies van deze zijde te kunnen worden gerekend.
Op dit ogenblik is alles nog in de startfase en dient men af te wachten hoe dit project zich zal  ontwikkelen. Het ligt in de bedoeling dat onze adviseur ook in 2010 het project bezoekt.

 

Financiering

Het rijstbankproject  wordt gefinancierd door de verschillende oud-katholieke hulporganisaties en uit de opbrengst van het Vastenoffer van 2004