ANBI

Algemene Informatie

Naam:Kerkelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland
RSIN nummer:Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 824149336
KvK nummer:Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 32164529
Overeenkomstnummer:321645290702
Secretariaat:Lange Beekstraat 64, 3817 AN Amersfoort, tel: 033-4620875
E-mail:secretaris@stpaulus.okkn.nl
Websitestpaulus.oudkatholiek.nl
RekeningnummerNL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel
Vrijwilligers7
Betaalde medewerkers

Samenstelling bestuur

Drs.AJ.L. Runhaar-Kool (voorzitter), drs.L.Wagenaar (vice-voorzitter), mw.A.M.Folkers (secr.), mw.S.C.Schoon-Visser (penn.), mw.K.Dejonge (lid), prof.dr.P.B.A.Smit (lid) en dr.E.E.Harding (lid).

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar waarbij besloten wordt over het toekennen van bijdragen aan projecten. Uitgangspunt hierbij is de vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door giften, collecten in parochies en een Vastenactie.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland heeft als opdracht de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Sint Paulus steunt al meer dan 47 jaar namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zuster- en verwante kerken bij hun missionaire en diaconale taken. Daartoe ondersteunt zij verschillende projecten in Europa, Afrika en Azië. Zij werkt daarbij ook samen met andere Oud-Katholieke organisaties, met de Anglicaanse gemeenschap en soms met andere Christelijke organisaties.

De commissie ontleent haar naam aan de roepstem, die Paulus hoorde in een visioen en waaraan hij ook gehoor gaf: “Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaaktendat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.” (Handelingen 16:9-10)

Uitgeoefende activiteiten 2023

De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo. De kinderen ontvangen niet alleen psychologische begeleiding en medische zorg maar er worden ook maaltijden bereid en er was geld nodig voor het renoveren en uitbreiden van de bestaande schoolgebouwen.

De opbrengst van de collecten in de maand juni was bestemd voor het Bethune Huis in Hong Kong waar migrantenvrouwen opgevangen worden die de dupe zijn van het machtsmisbruik van hun werkgever en te maken hebben gekregen met ongewenste intimiteiten, fysiek geweld, vrijheidsberoving en moderne slavernij. In het Bethune Huis kunnen deze vrouwen terecht voor onderdak, advies en juridische hulp om hun recht te doen gelden. Zolang de problemen met hun vorige werkgever niet zijn opgelost, mogen de vrouwen volgens de wetgeving van Hong Kong geen ander werk doen en zijn ze afhankelijk van het Bethune Huis voor onderdak en eten. Door hun problematische situatie en opgelopen trauma’s ervaren de vrouwen gevoelens van depressie, machteloosheid en uitzichtloosheid. Er wordt met verschillende activiteiten geprobeerd om de vrouwen plezier en positiviteit te laten ervaren in de hoop daarmee de last van die gevoelens te verminderen. Met de opbrengst worden leuke én zinvolle activiteiten georganiseerd die een psychologische en emotionele verademing voor deze vrouwen zijn.

In oktober werd gecollecteerd voor een speciaal fonds van Bisschop Manuel uit Mozambique die zich met hart en ziel inzet voor de vredesonderhandelingen en voor verzoening in de regio. Aan zijn inzet voor vrede en verzoening zijn kosten verbonden zoals bijvoorbeeld reis-en verblijfkosten. De bodem van het fonds kwam in zicht maar is met de opbrengst van de collecten in oktober aangevuld zodat Bisschop Manuel voorlopig zijn belangrijke werk kan vervolgen.

Van bovengenoemde en alle andere projecten die gesteund worden, is een beschrijving te vinden op onze website stpaulus.oudkatholiek.nl.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring gecontroleerd door enkele bestuursleden van St. Paulus, OK Missie en diaconaat en door de Commissie Financiën en Materieel van de Oud Katholieke kerk van Nederland.

 Rekening 2023Begroting 2023Begroting 2024
Baten   
Bijdrage Oud Katholieke Kerk Nederland €         2.750 €        2.750 €          2.750
Collecte St. Paulus Missie en Diaconaat €         1.341 €        1.250 €          1.250
Collecte ontwikkelingssamenwerking  – €        1.000 €          0
Vastenactie 2023 €       5.788 €      0 €        5.000
Bijdrage parochies            €         500 €          0
Voorjaarsactie nagekomen 2022 €         1.632 €        3.500 €          0
Najaarsactie nagekomen 2022 €         6.397 €        3.000 €          3.000
Vastenactie 2022 € 15.648€ 0
Fondsenwerving €                 – €        2.000 €          0
Donaties particulieren €         6.198 €        5.500 €          6.000
Priesterstudenten €         1.454 €               0 €             750
Projecten buiten acties €       3.162 €        3.000 €          3.000
Rente €           577 €               0 €                 0
Totale baten €       44.947 €      22.500 €        21.750
    
Lasten   
Projecten €         3.000 €      11.000 €        11.000
Incidentele steun €       0 €        3.000 €          8.900
Bijdrage NZR €         500 €        0 €          500
Nog af te dragen projecten €       42.281 €        3.500 €          0
Priesterstudenten €             €              0 €             250
Bankkosten €            550 €           750 €             600
Administratie/bestuurskosten €            135 €           750 €             250
Reiskosten internationale contacten €                0 €        1.500 €          0
Werkbezoeken €                0 €           500 €             0
Kosten acties €         0 €        750 €          0
Publiciteit €                0 €           250 €             0
Diversen €             €           250 €             250
Totaal lasten €       46.466 €      22.250 €        21.750
    
Resultaat Positief €        – 1.519  –  –