ANBI

Algemene Informatie

Naam:Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland
RSIN nummer:Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 824149336
KvK nummer:Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 32164529
Overeenkomstnummer:321645290702
Secretariaat:Lange Beekstraat 64, 3817 AN Amersfoort, tel: 033-4620875
E-mail:secretaris@stpaulus.okkn.nl
Websitestpaulus.oudkatholiek.nl
RekeningnummerNL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel
Vrijwilligers8
Betaalde medewerkers

Samenstelling bestuur

Drs.AJ.L. Runhaar-Kool (voorzitter), drs.L.Wagenaar (vice-voorzitter), mw.A.M.Folkers (secr.), mw.S.C.Schoon-Visser (penn.), mw.K.Dejonge (lid), prof.dr.P.B.A.Smit (lid) en dr.E.E.Harding (lid).

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar waarbij besloten wordt over het toekennen van bijdragen aan projecten. Uitgangspunt hierbij is de vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door giften, collecten in parochies, een voor- en najaarsactie en een Vastenactie (elke twee jaar).

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland heeft als opdracht de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Sint Paulus steunt al meer dan 47 jaar namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zuster- en verwante kerken bij hun missionaire en diaconale taken. Daartoe ondersteunt zij verschillende projecten in Europa, Afrika en Azië. Zij werkt daarbij ook samen met andere Oud-Katholieke organisaties, met de Anglicaanse gemeenschap en soms met andere Christelijke organisaties.

De commissie ontleent haar naam aan de roepstem, die Paulus hoorde in een visioen en waaraan hij ook gehoor gaf: “Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaaktendat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.” (Handelingen 16:9-10)

Uitgeoefende activiteiten 2022

De opbrengst van de voorjaarsactie van Sint Paulus (€ 5.005) was bestemd voor het Bethune Huis in Hong Kong waar migrantenvrouwen opgevangen worden die de dupe zijn van het machtsmisbruik van hun werkgever en te maken hebben gekregen met ongewenste intimiteiten, fysiek geweld, vrijheidsberoving en moderne slavernij. In het Bethune Huis kunnen deze vrouwen terecht voor onderdak, advies en juridische hulp om hun recht te doen gelden. Als gevolg van de vijfde Covid-golf werden dit jaar een groot aantal migrantenarbeiders ontslagen zodra ze positief testen op corona. Vanwege het feit dat ze bij hun werkgever inwoonden, waren ze dan niet alleen werkloos maar ook dakloos. Ook deze vrouwen werd onderdak aangeboden en er werd financiële steun verleend voor een PCR-test en het verlengen van hun visum.

De opbrengst van de najaarsactie (€ 4.363) kwam ten goede aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen door de Poolse Oud-Katholieke kerk. Nadat eerst voorzien was in de basisbenodigdheden zoals voedsel, hygiëne artikelen en onderwijsmaterialen zoals laptops bleek ook hulp nodig voor het verlaten Cherson en omgeving na de humanitaire ramp na het vertrek van de Russische troepen. Mensen werden berooid en beroofd achtergelaten. De opbrengst werd daarom vooral gebruikt voor zaklampen met batterijen, kaarsen, dekens, warme kleding voor kinderen, luiers, houdbaar voedsel, elektrische generatoren en schoonmaakmiddelen.

Van bovengenoemde en alle andere projecten die gesteund worden, is een beschrijving te vinden op onze website stpaulus.oudkatholiek.nl.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring gecontroleerd door enkele bestuursleden van St. Paulus, OK Missie en diaconaat en door de Commissie Financiën en Materieel van de Oud Katholieke kerk van Nederland.

 Rekening 2022Begroting 2022Begroting 2023
Baten   
Bijdrage Oud Katholieke Kerk Nederland €         2.750 €        2.750 €          2.750
Collecte St. Paulus Missie en Diaconaat €         1.915 €        2.000 €          1.250
Collecte ontwikkelingssamenwerking €         11 €        1.500 €          1.000
Vastenactie 2020 €       1.112 €      12.000 €        –
Bijdrage parochies €             €        1.000 €          500
Voorjaarsactie St. Paulus €         5.005 €        3.500 €          3.500
Najaarsactie St. Paulus €         4.363 €        3.000 €          3.000
Fondsenwerving €                 – €        2.000 €          2.000
Donaties particulieren €         7.212 €        5.500 €          5.500
Priesterstudenten €         0 €                – €                  –
Bijdragen projecten/noodhulp €       19.034 €        3.000 €          3.000
Rente €                – €                – €                  –
Totale baten €       41.402 €      36.250 €        22.500
    
Lasten   
Projecten €         8.200 €      11.000 €        11.000
Incidentele steun €       16.809 €        3.000 €          3.000
Afdracht voorjaarsactie €         3.437 €        2.000 €          2.000
Afdracht najaarsactie €         2.193 €        1.500 €          1.500
Afdracht Vastenactie €       0 €      12.000   €        –
Priesterstudenten €            453 €                 – €                –
Bankkosten €            599 €           500 €             750
Administratie/bestuurskosten €            475 €           750 €             750
Reiskosten internationale contacten €                 – €        3.500 €          1.500
Werkbezoeken €                 – €           500 €             500
Kosten acties €          €        1.000 €          750
Publiciteit €                 – €           250 €             250
Diversen €            250 €           250 €             250
Totaal lasten €       32.416 €      36.250 €        22.250
    
Resultaat Positief €         8.986  –  –